Документи за ИТ проценители

Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија

 

Програма за прва почетна обука за проценувачи на вредноста на информатичка технологија

 

Програма за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на информатичка технологија

 

Правилник за бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи од областа на информатичка технологија