ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018 година

Извештај за самооценување

Оцени ја администрацијата - извештаи од проектот

ИТ проценители