A

access point


англиски
македонски
access point
пристапна точка


ad hoc network


англиски
македонски
ad hoc network
ad hoc мрежа


ActiveX control


англиски
македонски
ActiveX control
ActiveX-контрола


Advanced Encryption Standard


англиски
македонски
Advanced Encryption Standard
напреден стандард за шифрирање


agent


англиски
македонски
agent
агент, вршител


additional display


англиски
македонски
additional display
дополнителен екран


auxiliary display


англиски
македонски
auxiliary display
помошен екран


Activity Reporting


англиски
македонски
Activity Reporting
известување за активностите


availability indicator


англиски
македонски
availability indicator
показател на расположливост


allow list


англиски
македонски
allow list
список на овластени


Auto-recover


англиски
македонски
Auto-recover
автоматско оправање


adapter


англиски
македонски
adapter
Адаптер


action


англиски
македонски
action
дејство


Allow


англиски
македонски
Allow
Дозволи


Administration


англиски
македонски
Administration
Администрирање


account manager


англиски
македонски
account manager
администратор на корисничка сметка


Syndicate content