ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 31 март 2017 година

 

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните  службеници во Република Македонија за 2017 година, на 31 март 2017 година (петок) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 22 март 2017 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски  Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 14 март 2017 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 24 февруари 2017 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 23 февруари 2017 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски  Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 26 декември 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

МИОА известува дека донесе Годишна програма за генерички обуки на административните службеници за 2017 година

Скопје, 26 декември 2016 година

 

Согласно член 58, став (1) од Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016 и 142/2016), укажуваме на обврската за органите и институциите од член 3 став (1) од истиот закон, за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници, по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 28 октомври 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 26 октомври 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски  Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Вовед во Е - влада”

Скопје, 14 јуни 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација спроведува циклус од генерички обуки: “Вовед во Е-влада“ со реден број 95. од “Годишната програма за генерички обуки за административни службеници за 2016 година“. Една од работилниците се одржа на 13. јуни 2016 година  во Центарот за обуки на Министерството во Скопје.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Вовед во Е - влада”

Скопје, 10 јуни 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација спроведува циклус од генерички обуки: “Вовед во Е-влада“ со реден број 95. од “Годишната програма за генерички обуки за административни службеници за 2016 година“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење “

Скопје, 09 јуни 2016 година

 

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2016 година, на 08. Јуни 2016 година (среда) во просториите на Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема “Административно работење“.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 09 јуни 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски  Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Систем за управување со учењето (СУУ)”

Скопје, 08 јуни 2016 година

 

Ве известуваме дека врз основа на законските надлежности од доменот на стручното усовршување, Министерството за информатичко општество и администрација воведе електронски  Систем за управување со учењето (СУУ). Овој систем овозможува обуки во електронска форма, а со цел за максимален опфат на административни службеници - слушатели. Истиот нуди тематски обуки за развој на компетенциите според Рамката на општи компетенции, како и дополнителни содржини од важност за државната управа.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНА ОБУКА НА ТЕМА „Антикорупциски мерки и етика во државната служба“

Скопје, 07 јуни 2016 година

 

Ве информираме дека Министерството за информатичко општество и администрација согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните  службеници во Република Македонија за 2016 година, на 06 јуни 2016 година (понеделник) во Центарот за обуки на Министерството во Скопје, реализираше обука на тема „Антикорупциски мерки и етика во државната служба

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА НА ТЕМА “Административно работење”

Скопје, 07 јуни 2016 година

 

Министерството за информатичко општество и администрација, информира дека согласно активностите предвидени со Годишната програма за генерички обуки на административните службеници во Република Македонија за 2016 година, организира серија на обуки на тема “Административно работење“.

Syndicate content