I

Internet Message Access Protocol


англиски
македонски
Internet Message Access Protocol
Протокол за пристап до Интернет-пораки


item


англиски
македонски
item
ставка


index entry


англиски
македонски
index entry
влез за индекс


Input Method Editor


англиски
македонски
Input Method Editor
Уредувач на методот за внествање


InfoTip


англиски
македонски
InfoTip
InfoTip


IKE


англиски
македонски
IKE
IKE


Internet Key Exchange


англиски
македонски
Internet Key Exchange
Internet Key Exchange


IAS


англиски
македонски
IAS
IAS


Information Access Service


англиски
македонски
Information Access Service
Information Access Service


IMAP


англиски
македонски
IMAP
IMAP


iSNS


англиски
македонски
iSNS
iSNS


Internet Storage Name Service


англиски
македонски
Internet Storage Name Service
Internet Storage Name Service


IP address


англиски
македонски
IP address
IP адреса


interface


англиски
македонски
interface
интерфејс


Syndicate content